Mandátní smlouva o poskytnutí právní pomoci

 

Mandant: ___________________________

r.č.- IČ: ______________________________

bytem, sídlem: ________________________

kontakt: _____________________________

(dále jen "klient")

a

Advokátka: JUDr. Soňa Illnerová Pajerová
č. registrace advokátky u ČAK: 8293
se sídlem: Dlouhá třída 16, 110 00 , Praha 1, Česká republika
tel./fax: +420 227 195 194 , mobil: +420 775077551
e-mail: pajerova@advokatka.cz , www.advokatka.cz
bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č.účtu : 135988933/0300

(dále jen "advokátka")

uzavírají spolu v souladu s zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění tuto

MANDÁTNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI

I. Předmět právní pomoci

1) Touto smlouvu se zavazuje advokátka klientovi poskytnout právní po­moc uskutečněním právních úkonů jménem klienta a klient se zava­zuje zaplatit jí za to smluvenou odměnu.

Předmětem mandátní smlouvy je právní pomoc v jednotlivých zá­ležitostech vždy na základě zvláštní plné moci nebo na základě ústní dohody specifikující předmět právní pomoci.

Rámcově je předmětem právní pomoci zastupování v řízení .……………………………….…………………………………………………………...

Právní pomoc se vztahuje rovněž na zastupování před soudy v řízeních s touto věcí souvisejících.

II. Způsob poskytování právní pomoci

1) Advokátka se zavazuje poskytnout právní pomoc řádně a včas na základě pokynů klienta. Advokátka není vázána právním názorem klienta. Advokátka se zavazuje rámcově seznamovat klienta se svým postupem a právními důvody, které jí k určitému způsobu poskytování právní pomoci vedou. Klient je povinen respektovat právní názor advokátky, zejména z hlediska procesního postupu.

2) Klient se zavazuje poskytnout všechny potřebné doklady a součinnost pro potřeby advokátky.

3) Klient bere na vědomí, že advokátka se v rámci svého zmocnění může dát zastoupit svým pracovníkem. Pokud by mělo dojít k substituci advokátky jiným advokátem, má advokátka za povinnost toto klientovi vždy včas předem ohlásit, a to bez ohledu na osobní odpovědnost advokátky upravenou níže.

4 E-maily klientovi obsahující návrhy dalšího postupu, analýzy ve věci a právní rozbory věci se účtují v hodinové sazbě jako právní služba v plném rozsahu.

E-maily informačního charakteru jsou účtovány jako zaslání informace.

III. Odměna advokátky

Smluvní strany se dohodly na této smluvní odměně advokátky:

1) Za právní pomoc náleží advokátce odměna v rozmezí hodinové sazby 1.200 až 2000,- Kč za každou započatou hodinu + DPH, která v době uzavření smlouvy činí 19%.

2) Advokátka má právo na náhradu výdajů spojených s činností uskutečňovanou ve prospěch klienta, zejména pak úhradu soudních poplatků formou kolků či přímou platbou a místních či správních poplatků. Soudní poplatky, správní poplatky nebo další úhrady ve prospěch klienta, jako na příklad faktury za překlady právních dokumentů do cizího jazyka, budou hrazeny tak, že tuto částku za klienta advokátka uhradí a po provedení úhrady ji okamžitě vyfakturuje klientovi zvláštní fakturou mimo faktury za provedené služby. V příloze faktury bude kopie výzvy či jiného dokumentu, na jehož základě byla platba provedena.

IV. Další úhrady advokátce

Dále má advokátka právo na:

1)
- náhradu za promeškaný čas za podmínek uvedených v § 13 advokátního tarifu, t.j. 50,- Kč za každou započatou půlhodinu.
- paušální částku hotových výdajů na místní poštovné, hovorné a přepravné, která činí 75,- Kč za každé dvě hodiny poskytnuté právní pomoci.
- náhradu cestovních výdajů dle platných právních předpisů o cestovních náhradách a dle skutečně vynaložených nákladů, advokátka má právo účtovat použití vozidla dle platných právních předpisů. Advokátka je oprávněna užívat svého automobilu za účelem obstarávání záležitostí klienta, pokud se jeho záležitosti vyřizují mimo Prahu.
- náhradu výdajů spojených s činností uskutečňovanou ve prospěch klienta, zejména pak úhradu kolků a místních či správních poplatků.
- paušální náhradu nákladů ve výši 300,-Kč za zaslání informace o probíhajícím právním zastupování. Odměna za zaslání informace advokátce nepřísluší.

2) všechny další úhrady advokátce jsou subjektem DPH ve stejné sazbě jako je odměna advokátky.

V. Placení a vyúčtovávání služeb

1) Klient se zavazuje, že do 10 dnů od podepsání této smlouvy složí zálohu ve výši 5.000,- Kč na shora uvedený účet. Pokud odměna není složena na účet či v hotovosti v pokladně advokátní kanceláře, není tato smlouva platně uzavřena a advokátka není povinna poskytnout právní služby v rozsahu této smlouvy až do doby, dokud úhrada nebude provedena.

2) Odměna i další platby budou vyúčtovávány vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Ve vyúčtování bude uveden způsob výpočtu odměny právní pomoci a specifikace záležitostí, ve kterých byla právní pomoc poskytnuta. Faktura bude splat­ná do patnácti dnů od svého odeslání. Splacením se rozumí převedení částky na účet advokátky.

3) Advokátka se zavazuje, že bude dbát zásad hospodárnosti a v případech, že to bude možné, bude vždy využívat služeb a kapacit svého klienta tak, aby co nejvíce snížila klientovi výdaje za poskytnutí právní pomoci.

4) Jestliže z postupu právního zastupování vyplývá, že v poskytování právní pomoci klientovi bude pokračováno i v následujícím zúčtovacím období, vystaví advokátka klientovi zálohovou fakturu na částku nepřevyšující 2/3 částky vyfakturované za posledně zúčtovávané období.

VI. Ukončení právního zastupování

1) Klient může od této smlouvy kdykoli odstoupit. Je však povinen uhradit bez zbytečného odkladu odměnu za provedenou práci, hotové výdaje a poskytnout náhradu za promeškaný čas advokátky.

2) Advokátka může od smlouvy odstoupit jen pokud:

a) dojde k narušení důvěry mezi ní a klientem, projevující se zejména tím, že klient nerespektuje právní doporučení advokátky,
b) klient neposkytuje potřebnou součinnost,
c) klient nezaplatil odměnu advokátce do deseti dnů po uplynutí splatnosti faktury.

3) Advokátka je povinna odstoupit od smlouvy vždy, zjistí-li dodatečně některou z těchto skutečností:

a) ve věci již poskytla právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta.
b) projednávání věci se zúčastnily osoby blízké advokátce, zejména jeho rodinní příslušníci.

4) Advokátka je povinna v době 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy učinit veškeré neodkladné úkony tak, aby klientovi nevznikla z odstoupení od smlouvy škoda. Neodkladnými úkony jsou zastupování u soudu či při obdobných nařízených jednáních a podání odvolání tak, aby nedošlo k propadu procesních lhůt.

5) O ukončení právního zastupování předá advokátka do třiceti dnů klientovi veškerou dokumentaci, kterou klient advokátce poskytl a originály rozsudků usnesení a rozhodnutí ve věci. Kopie budou ponechány ve spisu za účelem povinné archivace advokátkou. Kopie podání a dalších právních úkonů učiněných ve věci budou na požádání klientovi poskytnuty rovněž.

VII. Účinnost a platnost smlouvy

1) Účinnost a platnost této smlouvy končí též, mimo jiných způsobů, provedením všech úkonů, které tvoří obsah dohodnuté právní pomoci. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2) Pokud se klient odstěhuje na advokátce neznámou adresu tak, že mu není možno vypovědět plnou moc a ukončit mandátní smlouvu, je tato mandátní smlouva a s ní související plné moci platně vypovězeny ke dni, kdy se advokátce podruhé vrátí jako nedoručená/nevyžádaná výpověď mandátní smlouvy a plné moci.

VIII. Odpovědnost za škodu

1) Advokátka odpovídá klientovi za škodu, způsobenou jí v souvislosti s výkonem advokacie a to i tehdy, byla-li škoda v této sou­vislosti způsobena zástupcem či pracovníkem advokátky.

2) Advokátka se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinila.

IX. Závěrečná ustanovení

1) V ostatním se tato smlouva řídí zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb., ustanoveními Občanského zákoníku, etickými pravidly advokacie a dalšími vnitrostavovskými pravidly, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

3) Tato smlouva může být měněna a doplňována jen za souhlasu obou stran a to písemnou formou.

V Praze dne

..........................................…………. ..........………..................................

JUDr.Soňa Illnerová Pajerová mandant

Advokátka