JUDr. Soňa Illnerová Pajerová
advokátka

Advokátní kancelář
Law office

110 00 PRAHA 1 , DLOUHÁ 16 , CZ tel / fax : +420 227194195 e-mail : pajerova@advokatka.cz ICO : 40 66 13 42PLNÁ MOC


Já podepsaný :

zmocňujeme advokáta: JUDr. Soňu Illnerovou Pajerovou, advokátku se sídlem Praha 1,
                    Dlouhá tr. 16 tel./fax/answerer: + 420 227 194 195 ICO: 4066 1342 email: pajerová@advokátka.cz
                    č.registrace : 8293 č.účtu : 135988933/0300


aby mne

obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával za mne veškeré právní úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žaloby a žádosti, uzavíral smlouvy,

smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároku, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároku přijímal, jejich plnění potvrzoval, dědictví odmítal nebo neodmítal, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, když je podle právních predpisů zapotřebí zvláštní plné moci, tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu, zákoníku práce, obchodního zákona, živnostenského zákona a dalších procesních předpisů a jako zvláštní plnou moc k zastupování ve veci:Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví víc, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze dne

                                                                                                         ............................................

Přijímám zmocnění a zmocňuji
dále ve stejném rozsahu:

...................................................................
...................................................................