VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 18. prosince 2000,

kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních

služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Změna: 49/2001 Sb.

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c)zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

(1) Při rozhodování o náhradě nákladů řízení (§ 151 občanského soudního řádu) soud určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení podle sazeb a za podmínek uvedených v této vyhlášce.

(2) U odměny za zastupování notářem se podle této vyhlášky postupuje, jen zastupoval-li notář účastníka v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem.1)

------------------------------------------------------------------

1) § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 2

(1) Sazby odměny se stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky, která je předmětem řízení, nebo podle druhu projednávané věci.

(2) V sazbě podle odstavce 1 jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem s výjimkou odměny za úkony, která patří k nákladům řízení, o jejichž náhradě soud

rozhoduje podle § 147 občanského soudního řádu.

 

HLAVA II

SAZBA ODMĚN

 

DÍL 1

Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí

občanského soudního řádu

 

§ 3

(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky, činí sazba odměny

1. do 500 Kč 1 500 Kč
2. přes 500 do 1 000 Kč 3 000 Kč
3. přes 1 000 do 5 000 Kč 4 500 Kč
4. přes 5 000 do 10 000 Kč 6 000 Kč
5. přes 10 000 do 200 000 Kč 6 000 Kč a 15 % z částky přesahující 10 000 Kč
6. přes 200 000 Kč 34 500 Kč a 1,5 % z částky přesahující 200 000 Kč
7. přes 10 000 000 Kč 181 500 Kč a 0,015 % z částky přesahující 10 000 000 Kč

(2) Jde-li o opětující se plnění, činí předmět řízení podle odstavce 1 součet těchto plnění; u plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než pět let však činí jen pětinásobek ročního plnění.

(3) Při určení sazby podle odstavce 1 se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva.

(4) Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, považuje se za předmět řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž platí, je-li předmětem řízení vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

(5) Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, považuje se za předmět řízení peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku; totéž platí, je-li předmětem řízení jiný cenný papír, na němž je uvedena jeho jmenovitá hodnota.

(6) Je-li peněžitá částka vyjádřena v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení. U měn neuvedených v kurzovním lístku České národní banky

se použije kurz EURO nebo USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna.

 

§ 4

(1) Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se sazba odměny stanoví podle § 3.

(2) Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se za předmět řízení považuje

a) cena věci po odečtení ceny podílu zastupovaného účastníka, směřuje-li návrh na přikázání věci tomuto účastníkovi nebo na prodej věci,

b) cena věci po odečtení ceny podílu ostatních spoluvlastníků, směřuje-li návrh na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům,

c) cena věci, směřuje-li návrh na reálné rozdělení věci.

(3) Ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se za předmět řízení považuje polovina hodnoty vypořádávaného majetku a závazků, popřípadě dalších hodnot.

 

§ 5

Ve věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny

a) jde-li o právní vztah nebo právo k podniku 12 500 Kč
b) jde-li o právní vztah nebo právo k nemovitosti 10 000 Kč
c) v ostatních případech 6 200 Kč.

 

§ 6

(1) Ve věcech osobnostních práv, ve věcech ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů činí

sazba odměny

a) je-li požadována náhrada nemajetkové újmy 12 500 Kč
b) v ostatních případech 6 200 Kč.

(2) Ve věcech uvedených v odstavci 1 nelze postupovat podle § 3.

 

§ 7

Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí

a) ve věcech rozvodu manželství, určení neplatnosti manželství a určení, zda tu manželství je či není, řízení o určení a popření otcovství 3 200 Kč
b) ve věcech upravených zákonem o rodině 1 000 Kč
c) ve věcech pracovních 5 000 Kč
d) ve věcech nájmu nebo vyklizení nemovitostí, bytů a nebytových prostor a určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové náhrady, popřípadě je-li vázána na zajištění jiné bytové náhrady 3 800 Kč
e) ve věcech nahrazení projevu vůle 6 200 Kč
f) ve věcech práv k věcem cizím 5 000 Kč
g) ve věcech rozhodovaných v řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob 10 000 Kč

 

§ 8

Ve věcech, které nejsou uvedeny v § 3 až 7, činí sazba odměny

a) je-li dána věcná příslušnost okresního soudu 4 500 Kč
b) v ostatních případech 6 200 Kč.

 

DÍL 2

Sazby odměn v řízení prováděném podle částí druhé, čtvrté, páté a šesté občanského soudního řádu

 

§ 9

Ve věcech předběžných opatření činí sazba odměny 1 200 Kč.

 

§ 10

(1) Ve věcech obnovy řízení činí sazba odměny 4 500 Kč.

(2) Ve věcech žalob pro zmatečnost činí sazba odměny 6 200 Kč.

(3) Ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak.

 

§ 11

Ve věcech žalob a opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů veřejné správy a správních orgánů činí sazba odměny 3 500 Kč.

 

§ 12

(1) Ve věcech výkonu rozhodnutí činí sazba odměny

a) při nařízení výkonu rozhodnutí,

1. jde-li o vymožení peněžité částky 50 %sazby odměny podle § 3 odst. 1, nejméně 500 Kč,

2. jde-li o vyklizení 2 500 Kč,

3. jde-li o splnění jiné povinnosti 1 500 Kč;

b) při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí 2 500 Kč.

 

(2) Ustanovení § 3 odst. 2, 3 a 4 zde platí obdobně.

 

 

DÍL 3

Sazby odměn ve zvláštních případech

 

§ 13

(1) Rozhodne-li soud prvního stupně o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, činí sazba odměny 50 % sazeb uvedených v § 3 až 9, § 10 odst. 1 a 2, § 11 nebo § 12, nejméně však 400 Kč a nejvýše 10 000 Kč; to neplatí, bylo-li řízení zastaveno (částečně zastaveno) z důvodu zpětvzetí návrhu.

(2) Jestliže chybí předpoklady pro určení sazby odměny podle odstavce 1, činí sazba odměny 300 Kč.

 

§ 14

(1) Rozhodne-li soud o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího řízení, činí sazba odměny 50 % sazby stanovené podle § 10 odst. 3, nejméně však 400 Kč a nejvýše 15 000 Kč.

(2) Je-li předmětem odvolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, postupuje se při určení sazby odměny podle § 13.

(3) Je-li předmětem odvolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, činí sazba odměny 750 Kč.

(4) Postupuje-li se podle odstavců 2 a 3, § 10 odst. 3 se nepoužije.

 

§ 15

Rozhodne-li soud o odmítnutí dovolání nebo o zastavení dovolacího řízení, je-li předmětem dovolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení nebo je-li předmětem dovolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, platí § 14 obdobně.

 

HLAVA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 16

(1) Pro určení sazeb odměn je rozhodný stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

(2) Sazby odměn stanovené procentem z předmětu řízení se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.

 

§ 17

(1) Bylo-li ke společnému řízení spojeno více věcí, určí se sazba odměn

a) stanovených procentem z předmětu řízení ze součtu předmětu řízení všech spojených věcí,

b) stanovených pevnou částkou podle druhu projednávané věci nebo procentem z předmětu řízení a pevnou částkou podle druhu projednávané věci součtem jednotlivých sazeb.

(2) Zastupuje-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více osob, zvyšuje se sazba odměny o 20 %.

 

§ 18

(1) Učinil-li advokát nebo notář v řízení pouze jediný úkon právní služby,2) soud sníží sazbu odměny o 50 %, nejméně na částku 250 Kč. Neučinil-li žádný úkon, odměna mu nepřísluší.

(2) Zastupoval-li advokát nebo notář účastníka v mimořádně obtížné nebo skutkově složité věci, může soud sazbu odměny zvýšit až o 100 %; to neplatí, jde-li o sazbu stanovenou procentem z předmětu řízení.

------------------------------------------------------------------

2) § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 vyhlášky č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.

 

§ 19

(1) Jestliže odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení nebo věc postoupil věcně příslušnému soudu anebo věc přikázal jinému soudu prvního stupně, stanoví se sazba odměny z nového řízení před soudem prvního stupně samostatně; pro určení sazby odměny za řízení před zrušeným rozhodnutím není § 16 dotčen.

(2) Zruší-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, popřípadě též rozhodnutí soudu prvního stupně a sám řízení nezastaví, platí odstavec 1 obdobně.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna advokátního tarifu

 

§ 20

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slovy "mimosmluvní odměně" doplňuje čárka a vkládají se slova "nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1)".

2. Poznámka pod čarou č. 1) zní:

------------------------------------------------------------------

"1) Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za

poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

 

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

JUDr. Rychetský v. r.